ติดตั้งระบบบน Raspberry A+

Posted

Raspberry pi A+ รุ่นแรกเป็นระบบ 32bit มี RAM เพียง 512MB เท่านั้น ตอนนี้ติดตั้งระบบจาก Raspbian OS (Legacy) เท่านั้น

ตั้งค่า wi-fi

sudo iwlist wlp3s0 scan | grep ESSID

wpa_passphrase your-ESSID your-passphrase | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf

sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlp3s0

ที่มา:

https://www.linuxbabe.com/command-line/ubuntu-server-16-04-wifi-wpa-supplicant

ติดตั้งไดร์เวอร์จอ PiTFT คำสั่ง:

cd ~
sudo apt install -y libgtk-3-dev && sudo apt-get install -y sqlite3 libsqlite3-dev && sudo apt-get install -y libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-pulseaudio` sudo apt-get -y update && sudo apt-get install -y git python3-pip && sudo pip3 install —upgrade adafruit-python-shell click && git clone https://github.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts.git && cd Raspberry-Pi-Installer-Scriptsv

สำหรับ OS with Desktop

(สำหรับเครื่องที่ใช้อยู่เป็นแบบ capacitive จึงต้องโหลดเวอร์ชั่นที่มีตัวอักษร c กำกับ)

sudo python3 adafruit-pitft.py —display=28c —rotation=180 —install-type=fbcp

สำหรับ OS Lite

sudo python3 adafruit-pitft.py —display=28c —rotation=180 —install-type=console

ที่มา:

https://learn.adafruit.com/adafruit-pitft-28-inch-resistive-touchscreen-display-raspberry-pi/easy-install-2

ติดตั้ง Desktop for OS Lite

sudo apt install xserver-xorg raspberrypi-ui-mods

เปลี่ยน Mirror site

ปัญหาหนึ่งของระบบ Mirror ของ Linux คือ จะค้นหาตาม Location ของเรา เช่น เรากำหนดค่าเป็นประเทศไทย ก็จะค้นหา Mirror Site ภายในประเทศนี่แหละ และก็มักจะได้ลิงค์เป็นของ ku.ac.th ซึ่งก็มีปัญหามานานหลายปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักที

ดังนั้นเราต้องตั้งค่าใน /etc/apt/sources.list เอง และผู้เขียนเองก็ใช้ของ

http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/

วิธีเขียนไฟล์ลง SD-Card จากไฟล์ .zip

unzip -p 2016-03-25_Jessie_PiTFT28c.zip | sudo dd of=/dev/sda bs=4M status=progress


cd ~ sudo apt-get update wget http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/libraspberrypi-bin-adafruit.deb wget http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/libraspberrypi-dev-adafruit.deb wget http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/libraspberrypi-doc-adafruit.deb wget http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/libraspberrypi0-adafruit.deb wget http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/raspberrypi-bootloader-adafruit-112613.deb

ถ้าเป็น Image หลังปี 2014 ให้โหลด patch มาลงด้วย

wget http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/raspberrypi-bootloader-adafruit-20140227-1.deb

sudo dpkg -i -B *.deb

sudo modprobe spi-bcm2708 sudo modprobe fbtft_device name=adafruitts rotate=90 export FRAMEBUFFER=/dev/fb1  startx

Author